KLİNİK İZLEM, DİYALİZ, TRANSPLANTASYON ve NEFROLOJİK YÖNTEMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Bölüm I
Derneğin Adı:
Madde 1. Derneğin adı; "KLİNİK İZLEM, DİYALİZ, TRANSPLANTASYON ve NEFROLOJİK YÖNTEMLER DERNEĞİ " olup kısa adı “KİDNEY” dir.
Merkezi:
Madde 2. Derneğin merkezi "GAZİANTEP” tedir.
Derneğin Amacı
Madde 3. Derneğin amacı; ülkemizdeki nefroloji ve nefroloji ile birlikte çalışan bilim dalları ile ilgili bilgi iletişimini sağlamak, nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon alanındaki eğitim, bilimsel çalışma ve  araştırmaları geliştirmek,  üyelerinin nefroloji alanındaki tecrübelerine, bilgi ve birikimlerine katkı sunarak üyeleri arasında  mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmektir.
Derneğin Çalışma Alanı:
Madde 4. Dernek sağlık ve sosyal alanlarda kamu yararı gözeterek etik değerler çerçevesinde faaliyet gösterir.
Derneğin amaçlarını gerçekleştirebilmek için sürdüreceği çalışma konuları ve biçimleri:

 1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 2. Kurs, kongre, seminer, konferans, okul, çalıştay ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, web sitesi kurmak ve internet üzerinden de bu faaliyetleri yürütmek
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 5. Gerekli izinler almak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak işletmek,
 7. Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, kermes, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisler kurmak,
 11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 12. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,
 13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 14. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 15. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 16. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
 17. Üyelerine veya nefroloji alanında çalışan kişilere yurtiçi veya yurtdışı konu ile ilgili toplantılara katılabilmeleri için destek sağlamak,
 18. Üyelerine veya nefroloji alanında çalışan kişilere çeşitli araştırmalar için katkıda bulunmak, yurt içi ve yurt dışı burslar sağlamak,
 19. Nefroloji, diyaliz, hipertansiyon ve böbrek nakli konularında farkındalığı, bilgi ve bilinç düzeyini artırmak için tüm sağlık çalışanlarına ( doktor, hemşire, teknisyen, tekniker, personel, koordinatör) hastalara ve topluma yönelik çalışmalar yapmak.

Madde 5.
Derneğin Kurucuları:

 1. Prof. Dr. Celalettin USALAN
 2. Prof. Dr. Özlem USALAN
 3. Doç. Dr. Mehmet Fatih ERDUR
 4. Doç. Dr. Şengül ŞAHİN
 5. Uz. Dr.   Ahmet Ziya ŞAHİN
 6. Uz. Dr.  Orhan ÖZDEMİR
 7. Uz.Dr.   Mehmet Emin BİNDAL

Bölüm II:
Derneğin Üyeleri:
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

 1. Asil üye
 2. Onursal üye

Madde 6.
A) Asil Üyeler: 18 yaşını bitirmiş ve medeni haklarını kullanma yeterliliğine sahip, kamu haklarından yasaklanmamış ve kısıtlanmamış olmak gerekir. Tüm üyeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun dernek üyeliği ile ilgili 63, 64, 68, 69, 70 ve 71 nolu maddeleri ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda dernek üyeliği ile ilgili maddelerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere sahiptirler.Fiil ehliyetine sahip bulunan tıp fakültesi mezunları ,derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
1) Asil üye seçilen aday, yıllık aidatlarını ödemek, oto-biyografisini vermek, bir adet üyelik başvuru formunu doldurarak, 3 adet 4.5×6 fotoğrafını Yönetim Kuruluna vermek göndermek ve üyelik giriş aidatlarını ödemekle yükümlüdür. Bunlar tamamlanınca kendisine üyelik belgesi verilir.

2) Üyelik ve genel kurula katılma hakkının kullanılabilmesi için seçim devresine kadar olan aidatların ödenmiş olması gerekir.
B) Onursal Üyeler: Yurt içinde ve yurt dışında dernek çalışmalarına katkıda bulunanlarla, Nefroloji, diyaliz, hipertansiyon ve böbrek nakli  alanında üstün hizmetleri olan veya Klinik İzlem, Diyaliz ve Nefrolojik Yöntemler derneğine maddi ve manevi katkıda bulunan Türk veya yabancı bilim insanları ile diğer gerçek ve tüzel kişilere Yönetim Kurulu kararıyla onursal üyelik verilebilir. Yabancı uyruklu onursal üyeler için ikamet belgesi aranmaz, aidat vermeleri isteklerine bağlıdır, oy hakları yoktur.
Madde 7. Derneğin merkez ve şubelerine üye olabilmek için;
a. Genel Kurul’un tespit ettiği üyelik aidatını vermeyi kabul edeceğini de bildiren üyelik başvurusunu iki üyenin önerisiyle Yönetim Kurulu’na vermek ve Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmek gerekir.
Yönetim Kurulu üyeliğe alıp almamakta serbesttir ancak başvuruyu olumlu ya da olumsuz otuz gün içinde karara bağlayıp sonucu sahibine bildirmek zorundadır.
b. Yönetim kurulunca hazırlanan giriş formunu doldurmak gerekir.
Madde 8. Üyelikten ayrılmak isteyenler, bu isteklerini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirerek üyelikten ayrılırlar. Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Madde 9. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda sıralanmıştır:

 1. Ölüm,
 2. Dernek üyesi iken, medeni hakları kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybetmek,
 3. Dernek düzenine uymamak, derneğin tüzüğüne ve amacına aykırı davranmak, amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici eylemlerde bulunmak.
 4. Derneğin adını kötüye veya şahsi çıkarları için kullanmak, yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokmak.
 5. Mesleki ve bilimsel etik ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak.
 6. Dernek Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarına sürekli olarak uymamak.
 7. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 8. Dernek amaçlarının dışında siyasi, ideolojik ,etnik propaganda ve baskı yapmak
 9. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı İle üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Madde 10. Aidatını ve borcunu ödemeyen üyeler yönetim kurulunca yazılı olarak uyarılır ve kendilerine ödemede bulunmaları için 30 gün süre verilir. Geçerli bir mazerete dayanmaksızın borcunu bu süre içinde de ödemeyenlerin üyelikleri ilgili yönetim kurulunca silinir ve durum kendilerine taahhütlü bir yazı ile bildirilir.
Kaydı silinen üye kararın kendisine tebliğinden itibaren genel kurula itirazda bulunabilir. Genel kurulun bu konudaki kararı kesin karardır.
Madde 11. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her üyenin ilgili olduğu genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanabilirler, diğer üyelerin aracılığı ile oy kullanmazlar.
Bölüm III:
Derneğin Organları:
Madde 12. Derneğin organları şunlardır:

 1. Genel kurul,
 2. Yönetim kurulu,
 3. Denetleme kurulu,
 4. Disiplin kurulu

Genel kurul
Kuruluşu:
Madde 13. Genel Kurulu üst karar ve denetleme organıdır. Derneğin asil üyelerinden oluşur. Onursal üyeler genel kurulu izleyebilirler ancak oy kullanamazlar ve dernek organlarına seçilemezler.
Görevleri:
Madde 14. Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:
1. Dernek organlarının seçilmesi.
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası.
4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
6.Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması.
7. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması.
10. Derneğin vakıf kurması.
11. Derneğin fesih edilmesi.
12. Dernek şube ve temsilciliklerinin açılmasına ve kapanmasına karar vermek.
13. Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması.
14. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
15. Yıllık üyelik aidatlarının belirlenmesi
Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
Madde 15. Genel kurul 3 yılda bir kez Ekim ayı içinde olağan olarak toplanır. Toplantıya çağrı yönetim kurulunca yapılır. Denetleme kurulunun veya yönetim kurulunun göstereceği lüzum veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurulun 30 gün içerisinde toplantıya çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu bu görevi yerine getirmezse, disiplin kurulu veya toplantıyı isteyenlerden biri mahallin Sulh Hukuk Hakimliğine başvurabilir.
Toplantının yeri, günü, saati ve gündemi üyelere Yönetim Kurulunca en az onbeş gün önceden duyurulur. Toplantı duyurusunun ne şekilde yapılacağı Yönetim Kurulunca belirlenir. Bu duyuruda çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Madde 16.Genel kurul toplantısının yeri ve zamanı dernek yönetim kurulu kararıyla belirlenir.
Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:

Madde 17. Genel Kurulu, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Toplantı ve Görüşme usulleri:
Madde 18. Genel Kurul'a katılacak üyeler Yönetim Kurulu'nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Gereken katılımcı sayısına ulaşılmışsa durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere üyeler arasından açık oy ile bir başkan ve iki yazman seçilir. Toplantıyı genel kurul başkanı yönetir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenleyerek Başkan ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu'na verilir.
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular gündeme alınır.
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

Yönetim Kurulu:
Kuruluşu:
Madde 19. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen , en az  4(dört)’ünün Nefroloji uzmanı olduğu toplam 7 yedi asil ve beş yedek üyeden oluşur. Dernek başkanının Nefroloji uzmanı olması zorunludur Asil üyeler Başkan, İkinci Başkan, Genel Sekreter, Araştırma Sekreteri, Sayman ve iki üyeden ibarettir. Yönetim Kurulu üyeleri ve yedekleri Genel Kurul tarafından her biri tek tek gizli oyla seçilir.
Asil üyeliklerde boşalma olma durumunda birinci yedek üye göreve çağrılır. Yedek üyenin görevi yönetim kurulu tarafından belirlenir ve gerekirse yönetim kurulu içerisinde görev değişikliğine gidilebilinir. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda Dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine dernek merkezinin bulunduğu yerin sulh hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul'u toplamakla görevlendirir.
Görevleri:
Madde 20. Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, dernek haklarını korumak için avukat tutmak .
2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
3. Dernek çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak.
4. Genel Kuruldan alınan yetkiye dayanarak dernek bütçesinin bölümleri arasında aktarmalar yapmak suretiyle bütçede yeni bölümler açmak ve dernek adına gelir tahsil etmek.
5. Genel Kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır taşınmaz malları satmak bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak.
6. Kira sözleşmesi, yapmak, dernek menkul ve gayrimenkullerini kiraya vermek, dernek lehine rehin ipotek veya aynı hakları tesis ettirmek
7. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.
8. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek denetim kuruluna sunmak.
9. Derneklerle ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri tutmak.
10. Yabancı uyruklu kişilerin derneğe alınması halinde 10 gün içinde mahalli mülki amirlere bildirmek.
11. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.
12. Derneğe olağanüstü sayılabilecek maddi veya manevi yardım ve bağışta bulunanlar ile derneğin bilimsel toplantılarında bilimsel katkıda bulunan yerli ve yabancı üye ve konuklara değerli çalışmalar yapanlara yönetim kurulu tarafından plaket, şükran belgesi, para ödülü, madalya veya burs ya da isim verme şeklinde ödüller vermek.
13. Şubelerin Yönetim Kurullarının çalışmalarını kontrol, koordine etmek ve yönlendirmek.
14. Kanun ve tüzükte belirtilen diğer yetkileri kullanmak.
15. Şube kurucularına yetki vermek
16. Ulusal ya da uluslararası kongre ya da her türlü diğer bilimsel toplantıların yapılmasını kararlaştırmak ve bu etkinlikleri düzenlemek, yapılacak olanlara katılım sağlamak

Görev bölümü:
Madde 21. 
1.     Başkan: Derneğin idari ve bilimsel temsilcisidir. Gerekli gördüğü zaman Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim Kurulu'nun vereceği yetkiye dayanarak Dernek adına borç ve hak sağlayıcı işlemler yapar. Dernek yararına gördüğü işlemleri gerçekleştirir. Dernek adına bankalarda hesap açıp kapatmaya, bu hesaplardan ilgilisi( sayman) ile birlikte para çekmeye yetkilidir.
2.     İkinci Başkan: Başkanın yokluğunda başkan tarafından yapılması gereken görevleri yerine getirir.
3.     Genel Sekreter: Derneğin üye kayıt defterini ve gelen-giden evrak defterini tutar, yazışmaları yapar, dosyaların düzenli tutulmasını, Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanmasını sağlar. Başkan ve ikinci başkanın yokluğunda onların görevlerini üstlenir.
4.     Araştırma Sekreteri: Dernekle ilgili bilimsel araştırmaların yürütülmesinde ve bilimsel alt komitelerin çalışmalarında yardımcı olur.
5.     Sayman: Derneğin Gelir-Gider defterini, Bütçe defterini ve Demirbaş defterini tutar. Tahmini gelir ve gider bütçesini hazırlar. Derneğin mali durumunu yönlendirir. Sarf ve gelir belgelerini düzenli biçimde korur. Ödemelere ait belgeleri, ödenti, bağış ve. benzeri gelirlere ilişkin makbuzları imzalar. Toplanan paraları Yönetim Kurulunca belirlenen bankalara yatırır. Yönetim Kurulu'na bu işlemler konusunda bilgi verir.

Toplantıları Başlatmak ve Karar Yeter Sayısı, Gündemi, Görüşme Usulü:
Madde 22. Yönetim kurulu en az yılda bir kez toplanır. Toplantının yeri ve zamanı dernek  başkanı tarafından belirlenir.
Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır, katılanların çoğunluğu ile karar alır. Kararlar bir deftere yazılarak, toplantıya katılan bütün üyelerce imzalanır. Karara muhalif olanlar muhalefet nedenlerini yazarlar. İzinsiz ve özürsüz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayanların üyeliği yönetim kurulu kararı ile düşer. Yönetim kurulunda, yedek üyelerin göreve çağrılmalarına rağmen salt çoğunluk sağlanamazsa genel kurul en geç bir ay içinde denetleme kurulu veya geriye kalan üyeler tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.
Denetleme Kurulu:
Madde 23. Denetleme Kurulu'nu oluşturmak üzere Genel Kurul tarafından üyeleri arasından açık oyla üç asil ve üç yedek üye seçilir. Asil üyeler aralarından birini başkan olarak seçerler. Denetleme Kurulu en az yılda bir kez toplanarak gereken incelemeleri yapar. Derneğin gelir ve giderlerini, hesaplarını denetler, saptamalarını Yönetim Kurulu'na bildirir. Üç yıllık faaliyet dönemi sonunda elde ettikleri bilgileri içeren bir rapor hazırlayarak Kurul toplantısına sunulmak üzere Yönetim Kurulu'na verir. Gerektiğinde Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırır. Denetleme kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçer. Denetleme kurulunda, yönetim kurulunda uygulanan usuller uygulanır.
Görevleri:
Madde 24. Denetleme kurulunun görevleri şunlardır:
a. Defterler ve belgeler üzerinde en az yılda bir inceleme yapmak ve hazırlayacağı raporu genel kurula sunmak.
b. Yıllık bütçe taslakları hakkındaki görüşlerini genel kurula bildirmek.
c. Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.
Disiplin Kurulu

Madde 25. 
Disiplin Kurulu Genel Kurul tarafından açık oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul üyeleri aralarından birini başkan olarak seçer.

Görevleri:
Madde 26. Disiplin kurulunun görevleri şunlardır:
Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından gönderilen dernek üyelerine ilişkin şikayetleri inceler, soruşturur, suçlanan üyenin yazılı ve gerektiğinde ayrıca sözlü savunmasını alır ve sonunda bir karara bağlar. Kararlar üyenin aklanması ya da disiplin cezası verilmesi şeklinde olur. Disiplin cezaları arasında yazılı uyarma, yazılı kınama ve üyeliğin sonlandırılması yer alır.
Disiplin cezaları Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Disiplin kurulunun görevleri bir yönerge ile ayrıntılı olarak belirlenir.

Dernek Müdürlüğü:
Madde 27. Dernek işleri gerektirdiği taktirde yönetim kararı ile dernek işlerinin yürütülmesi için bir müdürle, yeteri kadar personel görevlendirilebilir. Bu görevlerin gönüllü hizmetle karşılanması esastır. Ancak gerekirse bu görevler ücretli memurlarca da yürütülebilir.
Dernek Tüzüğünün Değiştirilmesi
Madde 28. 
Derneğin tüzüğünün değiştirilmesi, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, Genel Kurul'a katılanların üçte iki çoğunluğunca alınacak kararla veya Genel Kurulda toplantıda bulunan üyelerin en az onda biri tarafından önerilmesi halinde gündeme alınması üzerine ve Genel Kurul'a katılanların üçte iki çoğunluğunca alınacak kararla değiştirilebilir. Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine yapılacak tüzük değişiklik önerileri önceden yazılı olarak asil üyelere bildirilir. Tüzük değişikliği mevzuatın öngördüğü koşullara uygun olarak ilan edilir.

Bölüm IV:
Şubeler:
Madde 29. Şubelerin  Kuruluşu: Dernek gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri şube açılacak yerin en büyük mülkü amirliğine verir.
Şubelerin Görev ve Yetkileri: Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Genel kurul,  şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asil, beş yedek, denetim kurulu ise 3 asil, üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile tüzükte yer alan derneklerle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.
Madde 30.  Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği:  Şubelerde genel kurul olağan toplantıları, genel merkez genel kurulundan en az iki ay önce yapılır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubelere kayıtlı tüm üyeler genel merkez genel kuruluna katılırlar.
Madde 31. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
Madde 32. Açılacak şubeler bu tüzükle veya sonradan çıkarılacak tüzük ve iç tüzüklerle Merkez Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışırlar. Genel Merkezin bu şubeler üzerinde denetim ve inceleme yetkisi vardır. Genel Merkez Yönetim kurulunu göstereceği lüzum üzerine görevlendireceği bir veya birkaç üye ile şubeleri denetleyebilir ve genel kurulun salt çoğunlukla alacağı kararıyla şubenin yönetim kurullarına işten el çektirebilir.
Madde 33. Üyeler ancak bir şubeye kayıt olabilirler. Bölge değiştirmelerde, üye kayıt fişi, aidatı ve durumu, üyenin yeni bölgesindeki şube yönetim kuruluna bildirilir.
Madde 34. Dernek organlarında ve çalışmalarında uygulanan usuller şubeler için de geçerlidir.
Madde 35. Şubelerin adı Klinik İzlem, Diyaliz, Transplantasyon ve Nefrolojik Yöntemler Derneği …….Şubesi şeklinde belirtilir.
Bölüm V:
Muhasebe İşleri:
Madde 36. Derneğin muhasebe işleri sayman ve yönetim kurulunca belirlenen dernek muhasebecisi tarafından yürütülür. Defterler ve belgeler usulüne uygun olarak ve her an denetime hazır bir biçimde düzenlenir.
Harcama Usulleri:
Madde 37. Yönetim kurulunca karar altına alınan veya iş birliği yapılması gereken harcamalar yönetim kurulunca belirlenen sayman üye tarafından yapılır. Günlük harcamalar için yönetim kurulunca belirlenen bir veya birkaç mutemede avans verilebilir. Bu mutemet almış olduğu avanslardan yapmış olduğu harcamalara ait belgeleri saymana teslim ederek mahsup yaptırmak zorundadır. Mutemetlere verilecek avansın miktarı ve mahsup süresi yönetim kurulunca belirlenir.
Bölüm VI:
Derneğin ve şubelerinin gelirleri:
Madde 38. Derneğin gelirleri şunlardır:
1. Üye aidatları ( Üyeliğe giriş ve yıllık)
2. Gerçek ve tüzel kişilerin, vakıfların yapacakları bağış ve yardımlar.
3. Dernekçe tertiplenen balo, gezi, eğlence, müsamere, konser, spor müsabakaları, konferans, seminer, internet üzerinden online olarak yapılan toplantılar ve kongreler ile yayınlardan sağlanan gelirler.
4. Çeşitli hizmetler karşılığında sağlanan gelirler
5. Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malvarlıklarından elde edilen gelirler.
6. Derneğin merkez ve şubelerinin diğer gelirleri.
Aidatlar:
Madde 39. Yıllık aidat üye başına 20 TL. dir ve bu aidat aylara bölünerek alınabilir. Giriş aidatı olarak 20 TL alınır. Giriş aidatını bir ay içinde ödemeyen üyelerin üyeliğe kaydı hükümsüz sayılır. Giriş ve yıllık aidatlar genel kurul tarafından gerekirse yeniden düzenlenir.
Bölüm VII:
Çeşitli Hükümler:
Madde 40. Dernek yönetim kurulu ilgili kanun ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak her türlü konuda yönetmelikler yapmaya yetkilidir.
Madde 41. Dernek yönetim kurulu uygun görmediği bağışları kabul etmeyebilir.
Madde 42. Derneğin varlığı ve gelirleri ile derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi imkansız hale geldiğinde, genel kurulun 2/3 çoğunluğu ile dernek feshedilebilir. Dernek sona erince veya mahkemece kapatılmasına karar verilirse yönetim kurulu fesih kurulu olarak görev alır. Fesih sonunda derneğin mal varlığı aynı amaçla çalışan bir dernek veya vakfa fesih kurulu kararı ile devredilir.
Madde 43. Derneğin basınla olan ilişkilerini yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği kişiler düzenler.
Madde 44. Herhangi bir sebeple göreve çağrılan yedek üyeler, ayrılan asil üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.
Madde 45. Herhangi bir nedenle kapanan şubenin defterleri, kayıtları, taşınır ve taşınmaz malları ile parası genel merkeze teslim edilir. Teslim işlemi, şubenin son yönetim kurulunca yapılır. Aynı yerde yeni bir şube kurulursa, bu mallar yeni şubeye devredilir.
Madde 46. Borçlanma Usulleri:
Derneğin yönetim kurulu borçlanmak için Genel Kurulu toplantıya çağırır. Borçlanma önerisinin şeklini ve miktarını genel kurulun onayına sunar. Borçlanma önerisinin  genel kurula katılan üyelerin salt çoğunluğu ile onaylanması zorunludur. Bu onay sonrası genel kurul tarafından yönetim kuruluna belirtilen borçlanmayı yapmak için yetki verilir.
Madde 47. Derneğin İç Denetimi
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılır. Genel kurul ve yönetim kurulunca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Geçici Madde1- ilk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernek ile ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı Soyadı

Görev Ünvanı

Uz. Dr. Ahmet Ziya Şahin

Başkan

Prof. Dr. Özlem Usalan

Başkan Vekili

Prof. Dr. Celalettin Usalan

Sayman

Doç. Dr. Mehmet Fatih Erdur

Genel Sekreter

Uz. Dr. Orhan Özdemir

Araştırma Sekreteri

Doç. Dr. Şengül Şahin

Uz.Dr. Mehmet Emin Bindal    

Üye

Üye

 

Bu tüzük 47 (Kırkyedi) maddeden ibarettir.